Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://godzieszewielkie.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów ani tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Zimna, adres poczty elektronicznej biblioteka.godziesze@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 76 11 633. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie mieści się w budynku Publicznego Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2A. Przed budynkiem są miejsca parkingowe, ale nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka zlokalizowana jest na parterze budynku i posiada odrębne wejście od strony boiska Szkoły Podstawowej. Do lokalu prowadzą szerokie szklane drzwi. Po ich przekroczeniu wchodzi się do korytarza, a następnie do wypożyczalni z niską ladą biblioteczną. Wszystkie pomieszczenia dla użytkowników znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępna jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma także tłumacza języka migowego. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.

Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

Filia Biblioteczna w Woli Droszewskiej, Wola Droszewska 46A

Siedziba Filii Bibliotecznej w Woli Droszewskiej zlokalizowana jest w budynku Przedszkola Publicznego w Woli Droszewskiej na pierwszym piętrze, bez windy.

Dostęp do siedziby Filii nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście z 6 - stopniowymi schodami. Z korytarza do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą schody na pierwsze piętro. Po przekroczeniu drzwi wejściowych znajduje się korytarz prowadzący do wypożyczalni zbiorów.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: